Општи услови за продажба

Овие услови и услови за продажба ги внесува GHO AHK SPRL (0699.562.515) седиштето се наоѓа BOULEVARD EDMOND MACHTENS 172 Box 1 1080 MOLENBEEK-SAINT-JEAN BELGIUM во натамошниот текст GHO AHK SPRL и од друга страна, од кој било природен или правно лице кое сака да изврши купување преку веб-страницата на GHO AHK SPRL во натамошниот текст „купувач“.

Објект:

на сегашни услови за продажба имаат за цел да ги дефинираат договорните односи помеѓу GHO AHK SPRL и купувачот и условите што се применуваат при секое купување направено преку GHO AHK SPRL, без разлика дали купувачот е професионалец или потрошувач. Стекнувањето на добра или услуга преку оваа страница подразбира прифаќање без резерва од страна на купувачот на овие услови за продажба. Овие услови за продажба ќе преовладуваат над сите други општи или посебни услови кои не се изречно одобрени од GHO AHK SPRL. GHO AHK SPRL го задржува правото да ги менува своите услови за продажба во секое време. Во овој случај, применливите услови ќе бидат оние што важат на датумот на нарачката од страна на купувачот. Карактеристики на понудените добра и услуги: Понудените производи и услуги се оние наведени во каталогот објавен на GHO AHK SPRL. Овие производи и услуги се нудат во границите на достапните акции. Секој производ е придружен со опис составен од добавувачот. Фотографиите во каталогот се што е можно поверни, но не можат да обезбедат совршена сличност со понудениот производ, особено во однос на боите.

Цени:

Цените во каталогот се цени со вклучен ДДВ, земајќи го предвид ДДВ што се применува на денот на нарачката; ЗА БЕЛГИЈА, ЗА ДРУГИ ЗЕМЈИ ЦЕНИТЕ СЕ ОДДАНУВААТ, секоја промена на стапката може да се рефлектира во цената на производите или услугите.

GHO AHK SPRL го задржува правото да ги менува своите цени во секое време, под услов сепак цената наведена во каталогот на денот на нарачката да биде единствената што се применува на купувачот.

Цитираните цени вклучуваат „или не вклучуваат“ трошоци за обработка на нарачки, транспорт и испорака под услов тие да се одвиваат во географските области дадени подолу.

Нарачка:

Купувачот кој сака да купи производ или услуга мора:

  • пополнете го формуларот за идентификација на кој ќе ги наведе сите барани детали или ќе му го даде бројот на клиентот доколку го има;
  • пополнете го образецот за нарачка преку Интернет, давајќи ги сите препораки за избраните производи или услуги;
  • потврдете ја вашата нарачка откако ќе ја проверите;
  • изврши уплата во пропишаните услови;
  • потврдете ја нарачката и плаќањето.

Потврдата за нарачката подразбира прифаќање на овие услови за продажба, потврда за совршено знаење и одрекување од сопствените услови за купување или други услови.

Сите обезбедени податоци и снимената потврда вреди да се докаже за трансакцијата. Потврдата ќе вреди да се потпише и да прифати трансакции. Продавачот ќе комуницира преку е-пошта потврда за регистрираната нарачка.

Повлекување:

Купувачите, непрофесионални лица, имаат корист од периодот на повлекување од 14 дена од испораката на нивната нарачка да го вратат производот на продавачот за размена или враќање без казна, со исклучок на трошоците за враќање. Ако испораката не е извршена во рок од 30 дена, купувачот има право да го откаже купувањето и целата уплата мора да биде вратена на истата картичка што се користи за плаќање).

Начин на плаќање:

Цената се должи при нарачување. Плаќањата ќе се вршат со кредитна картичка; тие ќе се реализираат преку безбедниот систем PAY PAL кој го користи SSL протоколот „Secure Socket Layer“ така што пренесената информација е криптирана од софтвер и дека ниту една трета страна не може да ја забележи за време на транспортот на мрежата. Сметката на купувачот ќе се наплатува само при испраќање на достапните производи или услуги и количината на производи или услуги испратени или преземени. На барање на купувачот, ќе му биде испратена хартиена фактура со ДДВ.

Испораки:

Испораките се вршат на адресата наведена во образецот за нарачки што може да биде само во договорената географска област. Ризиците се одговорни на купувачот од моментот кога производите ќе ги напуштат просториите на GHO AHK SPRL. Во случај на оштетување при транспорт, образложениот протест мора да се достави до превозникот во рок од три дена по испораката. Времето на испорака е само индикативно; ако надминат триесет дена од нарачката, договорот за продажба може да биде раскинат и купувачот да биде вратен.

Гаранција:

Сите производи доставени од продавачот имаат корист од правната гаранција дадена во членовите 1641 и следниве од Граѓанскиот законик.

Одговорност:

Во случај на неусогласеност на продаден производ, тој може да се врати на продавачот кој ќе го земе назад, ќе го размени или ќе го врати назад.

Сите побарувања, барања за размена или враќање на средствата треба да се направат по пошта на следнава адреса: GHO AHK SPRL BOULEVARD EDMOND MACHTENS 172 Box 1 1080 MOLENBEEK-SAINT-JEAN BELGIUM во рок од триесет дена по доставата.

Интелектуална сопственост:

Сите елементи на веб-страницата на GHO AHK SPRL се и остануваат интелектуална и ексклузивна сопственост на GHO AHK SPRL.

Никој не е овластен да репродуцира, експлоатира, реемитува или користи за која било цел, дури и делумно, елементи на страницата што се софтверски, визуелни или звучни.

Секоја едноставна врска или хипертекст е строго забранета без изречна писмена согласност на GHO AHK SPRL.

Лични податоци:

Во согласност со законот што се однесува на компјутерите, досиејата и слободите од 6 јануари 1978 година, информациите од лична природа што се однесуваат на купувачите може да бидат предмет на автоматска обработка. GHO AHK SPRL го задржува правото да собира информации за купувачите вклучително и со употреба на колачиња и, доколку сака, да ги пренесе на деловните партнери собраната информација. Купувачите можат да се спротивстават на откривање на нивните детали со известување GHO AHK SPRL. Слично на тоа, корисниците имаат право да пристапат и да ги исправат податоците што се однесуваат на нив, во согласност со законот од 6 јануари 1978 година.

Архивирање - доказ:

GHO AHK SPRL ќе ги архивира налозите за набавка и фактурите на сигурна и издржлива поддршка што претставува верна копија во согласност со одредбите на членот 1348 од Граѓанскиот законик.

Компјутеризираните регистри на GHO AHK SPRL ќе бидат сметани од страните како доказ за комуникација, налози, плаќања и трансакции помеѓу страните.

Парница:

Сегашните услови за продажба преку Интернет се предмет на белгискиот закон.

Во случај на спор, надлежноста е доделена на надлежните судови во Брисел 1000 БЕЛГИЈА, без оглед на мноштвото обвинети или барањето за гаранција.

Потпис:

Тиери РЕМИ:

Законски застапник